این واکنش یک زن ایرانی است که چهار ماه است که رابطه جنسی نداشته است