دوتایی دارن زن رفیق بیغیرتشو جر میدن – (ایران – ایرانی – iran – iranian )