همسر پلیس ایرانی از معشوق خود می خواهد که بیاید و شوهرش مخفیانه تماشا می کند.