چه دختر ایرانی ، لطفا جیغ نکشید در غیر این صورت ما شنیده خواهیم شد