یک ایرانی محجبه که 2 سال است رابطه جنسی نداشته است.